Moduláris oktatás

Fotó: Csiszér Gábor

A moduláris oktatás segít az orientációban, lehetőséget nyújt az elmélyülésre egy adott tudományterületen, valamint fejleszti a szakmai tudást (hard skills) és az egyéni képességeket (soft skills) – mindezt angol nyelven. Az idei tanulmányi évben az Intézet diákjai több mint 125 különböző modul közül választhatják ki érdeklődési körüknek megfelelően azokat a tárgyakat, amelyek lehetővé teszik, hogy elmerüljenek egy adott tudományágban. A modulokon emellett a diákok számos olyan témával, módszerrel, elmélettel és gondolattal találkozhatnak, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy sokoldalú, kritikus gondolkodóvá válljanak, akik képesek feszegetni a tudományágak határait és ezáltal kreatív megoldásokat találni korunk problémáira.

A modulok struktúrája tükrözi Intézetünk oktatási filozófiáját, amely az önálló tanulásra – 4 óra készülés jut 1 óra tanításra – és az aktív részvételre – az értékelés része, hogy a diák kérdésekre feleljen, vitatkozzon, illetve csoportmunkában vegyen részt – helyezi a hangsúlyt.

A modulok rendszere, kreditek

  • A modulok időtartama: 8 hét vagy 4 hét
  • Az egyes alkalmak: 50 perces tanórák + 4 óra előzetes otthoni készülés
  • A csoport létszáma: minimum 6, maximum 12 diák

Kreditek és extra kreditek

A modulokból minden diáknak minimum 32 kreditet kell összegyűjtenie minden tanulmányi évben. A diák akkor teljesítette a modult, ha elvégezte a tantárgy követelményeiben kiírt összes feladatot és/vagy nem hiányzott a megengedettnél több alkalommal.

A diákok maximum 40 kredit értékben vehetnek fel modulokat egy tanulmányi évben (kivéve, ha extra kreditértékben vesznek még fel modulokat – lásd alább).

A Sophomore, Junior és Senior diákok extra kreditértékben is felvehetnek modulokat: ha egy csoportban maradt még szabad hely, felvehetik és teljesíthetik a modult anélkül, hogy ez beleszámítana a tanulmányi évben felhasználható és összegyűjthető kreditmennyiségbe. Az így felvett modulokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a kreditért teljesített modulokra (a modul nem teljesítése ugyanolyan fegyelmi következményekkel jár, mint a kreditért teljesített modulok esetében).

A modulok és a kreditek kategóriái: 8 kredites (teljes modul) és 4 kredites (fél modul)


Nem teljesített modulok

Ha egy diák nem teljesíti a felvett modult – a megengedettnél többször hiányzik és/vagy nem nyújtja be a feladatokat –, fegyelmi következményekkel kell számolnia. A diák nem pótolhatja be az elvesztett krediteket úgy, hogy ismét felveszi a modult. Az a diák, aki nem teljesíti a felvett moduljait, próbaidőre kerül, illetve a többi modulon nyújtott teljesítményétől függ, hogy folytathatja-e a tanulmányait. Ha egy diák folyamatosan gyengén teljesít, akár ki is kerülhet programból.


Egyéni tanterv

Noha általában azt javasoljuk, hogy a diákok az évfolyamuk számára összeállított rendben vegyék fel a modulokat, egyéni tanterv kialakítására is bizotsítunk lehetőséget. Erre akkor lehet szükség, ha a diák nem tud részt venni a modulokon, pl. egészségügyi okok miatt, vagy azért, mert messze lakik az Intézettől. Az ilyen esetekben a diák kérheti, hogy a modulokból szerzett kreditek helyett több munkát végezzen a mentorral. Az egyéni tanterv jóváhagyását a programvezetőtől kell kérni, aki esetenként bírálja el a kérés jogosultságát.


A modulok típusai

A kötelező modulokat a diáknak a program megkezdésekor kell felvennie. Az angol nyelvi felkészítés és az academic writing kötelező modul. A többi modul közül a diák szabadon választhat, amennyiben megfelel az alkalmassági kritériumoknak, illetve teljesítette a modulvezető által megadott előfeltételeket.


‘Non-academic’ modulok

Az úgynevezett ‘non-academic’, vagyis ‘nem tudományos’ modulok közé az angol nyelvi felkészítés, az academic writing és a tesztekre való felkészítés tartozik. A felvételiztető tanár javaslatot tesz, hogy a diák felvételi teljesítménye alapján mindkét modulra szükség van-e vagy – amennyiben a diák angoltudása megfelelő – csak az academic writing modult kell elvégeznie. A tesztekre való felkészítés során a diák az egyes egyetemek, illetve programok által megkívánt felvételi tesztek elvégzésében szerezhet gyakorlatot – amerikai egyetemek esetében SAT, egyes oxfordi és cambridge-i kurzusok esetében TSA, HAT, PAT, MAT, az angol orvosi egyetemek esetében BMAT, UKCAT, stb.-, és segítséget kap abban is, hogyan fejlessze az írásbeli vizsgák teljesítéséhez szükséges készségeit.


‘Academic’ modulok

Az úgynevezett ‘academic’, azaz ‘tudományos’ modulok négy tudományterületet ölelnek fel: matematikai és műszaki tudományok, természettudományok, társadalomtudományok, valamint bölcsészettudományok és művészetek. A diákok szabadon választhatnak modulokat a négy terület bármelyikéről, amennyiben rendelkeznek a megfelelő előképzettséggel, illetve teljesítették az előfeltételeket. A választás során érdemes szem előtt tartani, hogy ha egy vagy több hasonló területről választanak, akkor jobban el tudnak mélyülni az adott területen vagy területeken (pl. természettudományok és numerikus tudományok, társadalomtudományok és bölcsésztudományok).


Alapszintű és emelt szintű modulok

A modulok között vannak alap- és emelt szintűek. Az alapszintű modulokat minden diák felveheti, amennyiben rendelkezik a megfelelő előképzettséggel, illetve teljesítette az előfeltételeket. Az emelt szintű modulok célja, hogy a legkiválóbbak számára is kihívást jelentsen; a  programvezető döntésén múlik, hogy a diák részt vehet rajta, addigi teljesítménye és a mentor ajánlása alapján.


Jogosultság, előfeltételek és javaslat új modulokra

Jogosultság: a diákok a saját évfolyamuk és alsóbb évfolyamok számára meghirdetett modulok közül választhatnak.

Kivételek: a mentor javasolhatja, hogy egy diák felsőbb évfolyamok számára meghirdetett modult vehessen fel, ha úgy ítéli meg, hogy a diák alkalmas rá.

Előfeltételek: a modulok leírása tartalmazza azt is, hogy milyen korábban megszerzett tudásra van szükség a modul felvételéhez. Egyes modulvezetők tesztet íratnak a diákokkal, mielőtt elfogadnák a jelentkezését.

Javaslat új modulokra: a diákok kérhetnek olyan modulokat, amelyek jelenleg nem részei a tantervnek. A kérést Greskovits Györgyhöz, a Milestone Intézet oktatási programjának vezetőjéhez kell intézni: greskovits@msinst.org


Más helyszíneken tartott modulok

A modulokat általában az Intézetben tartjuk. Ettől indokolt esetben a programvezető hozzájárulásával el lehet térni (pl. ha különleges felszerelésre vagy eszközökre van szükség).


Modulváltás trimeszter közben

A diákok a programvezető engedélyével leadhatják az általuk választott modult, de trimeszter közben nem válthatnak másik modulra. Ha egy diák lead egy modult, elveszíti a kreditet. A modulválasztás a diák felelőssége, ezért nagyon fontos, hogy döntés előtt alaposan tájékozódjék – beszéljen a mentorával, a modulvezetővel, a programvezetővel, vegyen részt a shopping lecture-ön, és olvassa el a modulok leírását -, hogy később ne bánja meg a döntését.


A modulok értékelése, osztályzatok

Minden modulvezető értékeli a diákok teljesítményét. Az értékelés módját a modulvezető határozza meg. Az értékelés része lehet írásbeli dolgozat, kutatás, prezentáció, csoportmunka, kutatási terv, feladatlap, órai munka, vita, stb. Ha a modulvezető többféle értékelési módot is választ, a diákokat tájékoztatja arról is, hogy melyik feladat hány százalékban számít a végeredménybe, valamint a határidőkről, valamint arról, hogy milyen szempontok alapján értékeli a munkájukat.


Osztályzatok: 1-től 10-ig

1, 2, 3: ha többféle probléma is felmerült a diák munkájával – túl sok hiányzás, hiányzó feladatok, alacsony színvonalú feladatok, plágium. Ezek az osztályzatok azt jelentik, hogy a diák nem teljesítette a modult. Figyelem: a modulok nem teljesítése a programból való kizárást vonhatja maga után.

4: elégséges osztályzat – akkor kapja a diák, ha a fentebb említett problémák némelyike felmerült, de a diák kellő erőfeszítést tett, hogy ennek ellenére teljesítse a modul követelményeit.

5: a diák minden követelménynek eleget tett.

6: a diák a követelményeken felül teljesített, mindvégig ígéretesnek bizonyult a modul során, illetve a képességeihez mérten jelentős fejlődést mutatott.

7: a diák kiemelkedően, a követelményeken felül teljesített a modulon, illetve határozottan tehetségesnek bizonyult az adott területen.

8: a diák az adott tudományágban nemzetközi szinten a legjobbak között van, mind a teljesítményét, mind a tehetségét illetően; képességeivel és munkájával messze túlszárnyalja korosztályának tagjait.

9: a diák teljesítménye nemzetközi szinten is meghaladja kortársaiét.

10: a diák munkája tudományos szaklapban közölhető.


Visszajelzés

Az osztályzatokat és a visszajelzést a modulvezetők emailben, egyenként küldik el a diákoknak. A diák személyes visszajelzést is kérhet a modulvezetőtől, ha többet szeretne tudni a munkája értékeléséről.


Fellebbezés

A diák fellebbezhet, ha nem ért egyet az osztályzattal és a visszajelzéssel. A fellebbezést a diáknak a programvezetőhöz, a modulvezetőhöz és a mentorhoz kell intéznie, amelyben alaposan meg kell indokolnia, hogy miért tartja méltánytalannak az osztályzatát. A programvezető esetenként hoz döntést arról, hogy újra kell-e értékelni a diák munkáját.


Határidők

A diáknak határidőre be kell nyújtania a modulra készített feladatait. A modulok tanterve tartalmazza a határidőket, amelyeket a diáknak tudomásul kell vennie, amikor felveszi a modult. Ha nem világos, hogy mikorra kell benyújtani egy feladatot, a diáknak a modulvezetővel kell konzultálnia.


Levelezés: késés, hiányzás, határidő meghosszabbítása

Ilyen jellegű kérésekkel a diáknak közvetlenül a modulvezetőhöz kell fordulnia; a modulvezető elérhetősége a tantervben és a modulkatalógusban is szerepel. A modulvezető döntésétől függ, hogy egy hiányzást indokoltnak tart-e, illetve meghosszabbítja-e a határidőket. A diáknak legalább két nappal a szeminárium előtt kell értesítenie a modulvezetőt a késésről, továbbá legalább egy héttel a határidő előtt kell kérnie a hosszabbítást. Ha nem kap pozitív választ, a mentorához kell fordulnia segítségért. A szemináriumok időpontjának változásáról a modulvezetőnek időben kell értesítenie a diákokat.

Tanulói elégedettség

A diákokat minden modul végén megkérjük, hogy töltsenek ki egy elégedettségi kérdőívet. Minden esetben arra kérjük a diákokat, osszák meg velünk véleményüket a modul minőségéről, valamint tegyenek konstruktív javaslatokat, hogyan lehetne javítani rajta. A kérdőívek rendkívül fontosak a program továbbfejlesztése szempontjából és sokat segítenek abban, hogy azokat a módszereket támogassuk, amelyek a leginkább megfelelnek a diákok igényeinek.

A Canvas belső internetes (intranet) tanulmányi rendszerünk, amelyet a világ vezető egyetemei és oktatási intézményei is használnak. A Canvas több mint egy elektronikus tanulmányi rendszer: olyan felület, ahol a felhasználók ötleteket cserélnek és együtt tanulnak.  A diákok a nyári trimeszter második hetében kapnak egy Canvas azonosítót, amellyel bejelentkezhetnek a rendszerbe. A trimeszter negyedik hetére a diákokat feliratkoztatjuk az általuk választott modulokra, így a Canvas felületein keresztül hozzájutnak a modulok leírásához, az olvasmányokhoz és a feladatokhoz, amelyeket hétről hétre el kell végezniük.

books panorama New

 

Table of contents

Related content